Zaštita podataka

ZAŠTITA PODATAKA

Pri korištenju našim uslugama možda će od vas biti zatraženo da upišete osobne podatke. Davanje takvih informacija je dobrovoljno. Vaši osobni podaci bit će korišteni strogo u suglasnosti sa zakonima o zaštiti podataka koji vrijede u EU. Osobni podaci predočeni na prezentaciji upotrebljavaju se u standardnim procedurama u cilju obrađivanja vaših zahtjeva. Obrada i upotreba vaših podataka za konzultacije, reklamna i marketinška istraživanja moguća je samo uz vašu izričitu suglasnost. Ako pri davanju podataka u unaprijed navedene svrhe date i suglasnost da vaše podatke upotrebljavaju i druge organizacije u sastavu ili dodatno navedene treće strane, oni mogu biti ustupljeni i tim stranama. Ako ne date svoj pristanak, vaši podaci neće biti ustupljeni nikome. Privatna specijalistička stomatološka ordinacija MEDICO na svojim web-serverima ne pohranjuju vaše podatke u digitalnom obliku.

KOLAČIĆI (COOKIES)

Kolačići (cookies) su mala tekstualna datoteka koju prezentacija kopira na tvrdi disk vašeg računala. Kolačići ne štete vašem računalu i ne sadrže viruse. Kolačići s naše prezentacije ne prikupljaju podatke o vama. Uporaba kolačića može se spriječiti u svakom trenutku odgovarajućim podešavanjem vašeg programa. U pravilu, kolačićima se koristi isključivo naša internetska prezentacija samo dok ste na njoj, u cilju anonimne statističke obrade podataka, kao i zbog pojednostavljenja njene uporabe. Kolačići mogu povremeno služiti i drugim svrhama u pojedinim dijelovima prezentacije. Ako se nađete u takvoj situaciji, bit ćete obaviješteni.

AUTORSKA PRAVA

© Copyright Privatna specijalistička stomatološka ordinacija MEDICO. Sva prava pridržana. Tekstovi, slike, grafički elementi, tonski zapisi, animacije, videoklipovi, kao i njihov raspored na internetskim prezentacijama podliježu zakonima o autorskim pravima i drugim zakonima o intelektualnoj imovini. Ovi se objekti ne smiju kopirati u komercijalne svrhe, ne smiju se distribuirati, niti se bilo koji od ovih objekata smije mijenjati i postavljati na druge internetske prezentacije. Neke od internetskih prezentacija Privatna specijalistička stomatološka ordinacija MEDICO mogu sadržavati slike koje pripadaju trećim stranama.

GARANCIJE I ODGOVORNOST

Informacije na ovoj internetskoj prezentaciji ne podliježu nikakvoj garanciji, navedenoj ili nagoviještenoj, uključujući i bilo kakve garancije o komercijalnosti, upotrebljivosti u određenu svrhu, kao ni o zloupotrebi prava trećih strana. Iako se smatra da su podaci dani na ovoj prezentaciji točni, oni mogu sadržavati greške ili netočne podatke. Privatna specijalistička stomatološka ordinacija MEDICO ni u kojem slučaju ne snose odgovornost ni prema kome ni za kakve posebne, indirektne ili naknadne štete vezane za ovaj materijal, osim ako nisu izazvane teškim nemarom ili s izričitom namjerom. Privatna specijalistička stomatološka ordinacija MEDICO ne snose odgovornost za sadržaj internetskih prezentacija koje održavaju treće strane i ne priznaju nikakvu odgovornost za poveznice koji vode s ove na druge prezentacije.

REGISTRIRANI ZAŠTIĆENI ZNAKOVI

Ako to nije drukčije navedeno, autorska prava na sve zaštićene znakove na ovoj prezentaciji pripadaju Privatna specijalistička stomatološka ordinacija MEDICO, uključujući i marke, nazive modela, logotipe i ambleme.

LICENCIJE

Privatna specijalistička stomatološka ordinacija MEDICO su željele napraviti inovativnu i informativnu internetsku prezentaciju, ali bez obzira na to treba naglasiti da Privatna specijalistička stomatološka ordinacija MEDICO moraju zaštititi svoju intelektualnu imovinu, uključujući patente, registrirane zaštićene znakove i autorska prava. U skladu s time, posjetitelji ove prezentacije ne stječu licenciju za korištenje intelektualnim dobrom firmi koje čine Privatna specijalistička stomatološka ordinacija MEDICO, kao ni trećih strana predstavljenih na njoj.

Stupanjem na snagu Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) predstavlja bitan napredak u području zaštite osobnih podataka. Uredba se u cijelosti nalazi na sljedećoj poveznici OPĆA UREDBA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA (GDPR), a korisna mišljenja i preporuke radne skupine iz članka 29. možete pronaći na MIŠLJENJA I PREPORUKE RADNE SKUPINE IZ ČLANKA 29. (Article 29 Working Party).